Zorg in het buitenland

Bent u van plan een behandeling voor uw zeldzame aandoening in het buitenland te ondergaan, dan is er sprake van ‘geplande’ zorg.  De informatie op deze pagina beperkt zich tot de zorg in EU- en EER-landen (EER-landen zijn EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Vraag uw arts in Nederland nadrukkelijk advies in te winnen bij een collega of expertisecentrum verbonden aan het Europees Referentie Netwerk (ERN) voor uw aandoening. Binnen zo’n ERN is namelijk veel kennis aanwezig over de kwaliteit van zorg in het buitenland.

Zorg regelen in het buitenland - stappenplan
 1. Laat uw Nederlandse zorgverlener de medische noodzaak van uw behandeling aangeven en de verwijzing in orde maken.
 2. Voor de behandeling heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te weten wat de zorgverzekeraar u vergoedt en onder welke voorwaarden. De zorgverzekeraars hebben hiervoor een S2-aanvraagformulier beschikbaar.
 3. Maak een afspraak bij de buitenlandse zorgverlener. Deze moet aangeven wat uw zorgbehoefte is (zgn. ‘indicatiestelling’) en een behandelplan en kostenoverzicht maken voor uw behandeling. Zorg dat deze ook uw (vertaalde) medisch dossier heeft.
 4. Dit kostenoverzicht en het S2-aanvraagformulier stuurt u naar uw zorgverzekeraar, met uw verzoek tot vergoeding van de behandeling in het buitenland.
 5. Zorgverzekeraars beoordelen uw verzoek tot behandeling in het buitenland aan de hand van ‘de stand van wetenschap en praktijk’.
Wanneer wordt de zorg vergoed?

U ontvangt een vergoeding als:

 • De zorg ‘effectief’ wordt geacht en wettelijk erkend is in Nederland.
 • Bij internationaal erkende behandelingen die (nog) niet beschikbaar zijn in Nederland.
 • Als de wachttijden voor de behandeling in Nederland onverantwoord lang zijn.

U ontvangt geen vergoeding in het geval:

 • Het experimentele (niet wettelijk erkende) zorg is.
 • U geen verwijsbrief heeft.
 • De zorg buiten uw verzekeringspakket valt.

U ontvangt een gedeeltelijke vergoeding voor buitenlandse zorgkosten als:

 • U een naturapolis heeft en u behandeld wordt door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Onverwachte extra kosten, bijvoorbeeld bij complicaties, zijn in dit geval een extra financieel risico.
Nationaal Contactpunt voor zorg in het buitenland

Elke EU-lidstaat heeft een Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg. In Nederland is het Nationaal Contactpunt ondergebracht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het Nationaal Contactpunt informeert u over alle aspecten rondom medische behandelingen in het buitenland.

Raadpleeg de website van het Nationaal Contactpunt Grensoverschrijdende zorg voor meer informatie.

Wet- en regelgeving voor zorg en behandeling in het buitenland

Voor zorg en behandeling in Europa en de hierbij behorende vergoeding zijn 3 wetten van toepassing:

 1. De Nederlandse Zorgverzekeringswet

Volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet kunt u voor elke behandeling die gedekt wordt door uw (basis)zorgverzekering, naar elk EU land. Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:

 • Er moet een medische noodzaak zijn.
 • De behandeling moet voldoen aan stand van wetenschap en praktijk.
 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
 1. De Europese Verordening (883/2004) over Coördinatie van sociale zekerheid.
  U kunt op basis van deze verordening vergoeding voor zorg in het buitenland krijgen wanneer:
 • de (in Nederland erkende) behandeling niet, of niet tijdig, bij een gecontracteerde zorgverlener kan plaatsvinden;
 • de zorg in het Nederlandse basispakket zit;
 • de zorgverlener in het buitenland onder het sociale verzekeringsstelsel van zijn land valt (dus géén particuliere zorgverlener is).
  Dit is de meest gebruikte route voor zorg in het buitenland.
 1. De EU Richtlijn Patiëntenrechten bij grens-overschrijdende gezondheidszorg
 • Deze richtlijn is in 2011 van kracht geworden en vormt de basis onder de Europese Referentie Netwerken (ERN’s) voor zeldzame ziekten. Zo krijgen patiënten met een zeldzame ziekte in de hele EU toegang tot zorg als ze dat nodig hebben. De deskundigen voor zeldzame aandoeningen in de ERN’s hebben de beschikking over een Clinical Patient Management Sytem voor online consultatie van Europese experts.
 • Deze richtlijn maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat zorgverzekeraars kosten van een behandeling in een EU land vergoeden. U betaalt de kosten van de behandeling in veel gevallen eerst zelf. Vervolgens ontvangt u de vergoeding van de kosten van uw zorgverzekeraar tot het maximale bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. Zijn de zorgkosten in het andere EU-land hoger dan in Nederland? Dan betaalt u de meerkosten zelf.
 • Belangrijk is dat u vooraf toestemming vraagt aan uw zorgverzekeraar voor de gewenste behandeling in het buitenland. Uw zorgverzekeraar kan aangeven hoeveel de vergoeding bedraagt en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen.
Zorg in het grensgebied

U woont in een grensgebied en u wilt in België of Duitsland behandeld worden. In een aantal gevallen wordt behandeling in een ziekenhuis in een grensgebied vergoed.

Gecontracteerde zorgverleners in het buitenland

Sommige zorgverzekeraars hebben afspraken met zorgverleners in België en Duitsland. Dit zijn zogenaamde ‘gecontracteerde zorgverleners’. De zorg bij gecontracteerde zorgverleners krijgt u vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor gecontracteerde zorgverleners in onze buurlanden België en Duitsland.

Niet-gecontracteerde zorgverleners in het buitenland

Zorgverleners waarmee zorgverzekeraars géén afspraken hebben gemaakt, zijn ‘niet-gecontracteerde zorgverleners’. Zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners kunt u op twee manieren vergoed krijgen:

 • Vergoeding volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Het is mogelijk dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over uw vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
 • Vergoeding volgens de Europese Verordening (883/2004).  Zie verder de kopjes hierboven voor de procedure en tips.
Geneesmiddelen in het buitenland
 • Uw Nederlandse recept voor geneesmiddelen is geldig in elk EU-land.
 • Met een buitenlands recept kunt u bij elke apotheek in Nederland terecht.
 • Uw recept moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover staat op de website van het Nationaal Contactpunt voor Grensoverschrijdende Zorg.
 • Op vertoon van uw European Health Insurance Card (EHIC) kunt u in het buitenland geneesmiddelen kopen tegen dezelfde voorwaarden en prijzen als patiënten die in het land wonen dat u bezoekt. Dit geldt alleen wanneer uw recept is voorgeschreven bij ongeplande zorg gedurende uw verblijf.
 • Voor recepten bij geplande zorg in het buitenland, waarbij voorafgaande aan uw verblijf toestemming is gegeven door uw zorgverzekeraar, gelden dezelfde regels en tarieven als voor patiënten in het land dat u bezoekt. De vergoeding is overeenkomstig met de wet- en regelgeving van het land waar u behandeld wordt.
Klachten over vergoedingen voor zorg in het buitenland

Overleg met uw Nederlandse zorgverlener welke mogelijke acties u eventueel gezamenlijk zou kunnen ondernemen richting uw zorgverzekeraar.

Wanneer u het niet eens bent met de beoordeling van uw zorgverzekeraar, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Bent u het niet eens van de hoogte van uw vergoeding? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nuttige websites

Wat doet de VSOP?

 

VSOP logo

Home Thema's Zorg in het buitenland